Kirkens årsfest – kort fortalt

Søndag d. 1. marts stod vores distriktsforstander Jørgen Thaarup og menighedsrådet i spidsen for kirkens årsfest. Vi tilbragte en skøn dag sammen, indledt med festlig gudstjeneste og brunch. 

Følgende referat i kort form kan være nyttig viden for dig, der var forhindret i at deltage. 

Menighedens beretning

Menighedsforstander Thomas Risager lagde især vægt på følgende:

Økonomi

Thomas takker for alle bidrag og understreger vigtigheden af, at vi yder efter evne og løfter i flok. Vi har i 2019 konstateret en nedgang i medlemsbidrag, den udvikling skal vi gerne have vendt.

Kirkesal

Vi oplever oftere situationer med spidsbelastning og kirkerummet trænger alvorligt til en genopfriskning. Menighedsrådet drøfter i øjeblikket forskellige muligheder og løsninger, hvor pris og behov nøje afvejes. Der er opbakning fra menigheden ifht. at arbejde videre med projektet.

Kirkens nye vision

Følgende forslag blev fremlagt for menigheden:

Vi vil være kirke på forkant. Kirke med mangfoldige, åbne fællesskaber og et handlekraftigt socialt fællesskab. 

Undertekst:

Vi vil udfordre os selv til at skabe og være kirke på nye måder. Vi vil fremelske og styrke mangfoldige, stærke fællesskaber, som tager udgangspunkt i Jesu næstekærlighedsbud. Med mangfoldighed mener vi diversitet og ligeværd på tværs af kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet, generationer, personlige værdier samt tvivl og tro. 

Vi vil flytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles ressourcer mere i spil overfor udsatte mennesker og grupper. Både gennem kontinuerlige og enkeltstående aktiviteter. Vi skal i bund og grund sætte et større aftryk i menneskers liv og vores lokalsamfund. Vores øgede sociale engagement skal også komme til udtryk i en mere ambitiøs indsats omkring klima og miljø.

Der vedtages enstemmig opbakning fra menigheden.

Visionen skal konkretiseres i tydelige, tidsbegrænsede målsætninger.

Menigheden opfordres til, i de kommende uger at deltage i dette arbejde via henvendelse til menighedsrådet: menighedsraad@metodistkirken-odense.dk

Årets fokusområder

Menighedsrådet arbejder i 2020 med fokus på følgende:

  • Implementering af kirkens nye vision
  • Sikring af kirkens fremtidige økonomi

Beretningen findes i sin fulde længde i kirkens årsskrift: https://www.metodistkirken-odense.dk/laves-kirkens-aarsskrift/

Økonomi

Helge Munk fremlagde og forklarede kirkens regnskab og budget som begge blev modtaget af menigheden. 

Det er i de forgange måneder blevet klart for os hvor stort et arbejde Karen Marie Pedersen har udført på kirkens vegne, hvilket vi takker hende for. Der er udarbejdet en fremadrettet plan for varetagelse af kirkens økonomi, som bl.a. omfatter en ansættelse af Yvonne Brandt 12-15 timer pr. måned. Yvonne kommer til at varetage den daglige bogføring, ind- og udbetalinger, lønninger mm. 

Valg

Kirkens Kasserer

Karen Marie Pedersen genopstiller ikke. I stedet vælges et team bestående af Yvonne Brandt og Helge Munk.

Repræsentanter til Kirkens Landsmøde

Første repræsentant: Shanti Digebjerg genvælges

Øvrige repræsentanter: Søren Jantzen og Julian-Felix Levin

Suppleanter: Rune Hejli Lomholt og Christian Syversen

Menighedsråd

Formand: Sine Åkerman genvælges

Nyt medlem: Hanne Vestergaard afløser Harriet Becker

Pastoralkomite

Formand: Helge Munk genvælges

Nye medlemmer: Anne Grethe Christensen, Hanne Vestergaard og Christian Syversen. Dorthe Pihl og Jette Flinck træder ud.

Ovenstående er blot et uddrag. Det fulde overblik gøres tilgængeligt på kirkens hjemmeside i nær fremtid. 

Kontaktoplysninger findes altid på kirkens hjemmeside.

Eventuelt

Metodistkirkens klimaråd har udsendt et forslag til klimastrategi, som under årsfesten er synliggjort og til debat i ‘Grøn Kirke Hjørnet’. Klimarådet efterlyser vores tilbagemelding på forslaget og menighedsrådet påtager sig, at samle op.

Jørgen Thaarup orienterer om den seneste udvikling i Frede Farmand sagen. Der er aldrig trådt nogen frem, som kan bekræfte hans ulykkelige historie. Tværtimod har den fået andre tilknyttet Åløkkegården til, at træde frem og fortælle om meget anderledes (positive) vilkår. 

Årskonferencen afsluttedes med bøn og sang.

En stor tak til Jørgen Thaarup for din ledelse og til menigheden for jeres deltagelse, bidrag og opbakning. Kun sammen er vi kirke – og klart budskab om Guds kærlighed.

Kommentarer

Kommentarer